کیفیت و اخلاق حرفه ای ،اعتبار ماست.

طراحی و اجرای کابین‌های خودروهای امداد آب و فاضلاب

تصاویر نمونه‌هایی از خودروهای امدادی آب و فاضلاب که توسط متخصصین گروه متخصصین مراد صنعت سامه اجرا شدا است.

تماس بگیرید